Thông tư số 28/2023/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Bộ Tài chính

Thông tư số 28/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng

Bài viết liên quan

Thông tư số 60/2021/TT-BTC
Thông tư số 60/2021/TT-BTC ban hành ngày 21/07/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của…
Thông tư số 38/2014/TT-BTC
Thông tư số 38/2014/TT-BTC ban hành ngày 28/03/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/…
Thông tư số 204/2014/TT-BTC
Thông tư số 204/2014/TT-BTC ban hành ngày 23/12/2014 quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ…
Thông tư 36/2014/TT-BTNMT
Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ban hành ngày 30/06/2014 quy định chi tiết Phương pháp định…
Thông tư số 142/2015/TT-BTC
Thông tư số 142/2015/TT-BTC ban hành ngày 4/9/2015 của Bộ Tài chính quy định về Cơ sở dữ liệu Quốc…