Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT

Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ban hành ngày 30/06/2014 quy định chi tiết Phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.