Ảnh minh họa
25/05/2023
Thông tư số 28/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng
Thông tư số 60/2021/TT-BTC
26/08/2021
Thông tư số 60/2021/TT-BTC ban hành ngày 21/07/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về…
Thông tư số 38/2014/TT-BTC
26/08/2021
Thông tư số 38/2014/TT-BTC ban hành ngày 28/03/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá.
Thông tư số 204/2014/TT-BTC
26/08/2021
Thông tư số 204/2014/TT-BTC ban hành ngày 23/12/2014 quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá.
Thông tư 36/2014/TT-BTNMT
26/08/2021
Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ban hành ngày 30/06/2014 quy định chi tiết Phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.
Thông tư số 142/2015/TT-BTC
26/08/2021
Thông tư số 142/2015/TT-BTC ban hành ngày 4/9/2015 của Bộ Tài chính quy định về Cơ sở dữ liệu Quốc gia về giá.
Thông tư số 323/2016/TT-BTC
26/08/2021
Thông tư số 323/2016/TT-BTC ban hành ngày 16/12/2016 quy định kiểm tra giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá.
Thông tư số 11/2019/TT-BTC
26/08/2021
Thông tư số 11/2019/TT-BTC ban hành ngày 20/02/2019 sửa đổi, bổ sung, một số điều của Thông tư 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014.
Thông tư 28/2021/TT-BTC
26/08/2021
Thông tư 28/2021/TT-BTC ban hành ngày 27/04/2021 quy định Tiêu chuẩn thẩm định giá số 12 - thẩm định giá doanh nghiệp.
Thông tư 56/2014/TT-BTC
26/08/2021
Thông tư 56/2014/TT-BTC ban hành ngày 28/04/2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.