Nghị định số: 16/2023/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2023 của Chính phủ
26/04/2023
Ngày 25 tháng 04 năm 2023 Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2023/NĐ-CP Về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh và doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh; sửa đổi quy định tại điểm g…
Nghị định số: 15/2023/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2023 của Chính phủ
26/04/2023
Ngày 25 tháng 04 năm 2023 Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2023/NĐ-CP Quy định về thí điểm thưởng hợp đồng đối với gói thầu xây lắp thuộc các dự án giao thông trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Căn cứ Luật Tổ chức…
Thông tư số: 03/2023/TT-NHNN ngày 23 tháng 04 năm 2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
24/04/2023
Ngày 23 tháng 04 năm 2023 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 03/2023/NHNN Quy định ngưng hiệu lực thi hành khoản 11 điều 4 Thông tư số 16/2021/TT-NHNN ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy…
Thông tư số: 02/2023/TT-NHNN ngày 23 tháng 04 năm 2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
24/04/2023
Ngày 23 tháng 04 năm 2023 Ngan hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 02/2023/TT-NHNN Quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn. Căn…
Thông tư số: 10/2023/TT-BCT ngày 21 tháng 04 năm 2023 của Bộ Công Thương
22/04/2023
Ngày 21 tháng 04 năm 2023 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 10/2023/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bô trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện…
Thông tư số: 09/2023/TT-BCT ngày 21 tháng 04 năm 2023 của Bộ Công Thương
22/04/2023
Ngày 21 tháng 04 năm 2023 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 09/2023/TT-BCT về  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện và…
Nghị định số: 14/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 04 năm 2023 của Chính phủ
21/04/2023
Ngày 20 tháng 4 năm 2023 Chính phủ ban hành Nghị định số 14/2023/NĐ-CP về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một…
Thông tư số: 02/2023/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 04 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
20/04/2023
Ngày 18 tháng 04 năm 2023 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trương Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.…
Thông tư số: 04/2023/TT-BGTVT ngày 17 tháng 04 năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải
18/04/2023
Ngày 17 tháng 04 năm 2023 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 04/2023/TT-BGTVT Ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về linh kiện, thiết bị của phương tiện giao thông đường sắt. Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật…
Thông tư số: 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 04 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
17/04/2023
Ngày 14 tháng 04 năm 2023 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02…