Nghị định số: 12/2022/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ
20/01/2022
Ngày 17 tháng 01 năm 2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 12/2022/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ…
Thông tư số: 01/2022/TT-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2022 của Bộ Nội Vụ
18/01/2022
Ngày 16 tháng 01 năm 2022 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2022/TT-BNV về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số…
Thông tư số: 02/2022/TT-BTC ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài chính
18/01/2022
Ngày 11 tháng 01 năm 2022 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép môi trường do cơ quan trung ương thực hiện. Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11…
Thông tư số: 01/2022/TT-BTC ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài chính
18/01/2022
Ngày 11 tháng 01 năm 2022 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 01/2022/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng nguồn nước do cơ quan trung ương thực hiện. Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015…
Thông tư số: 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
17/01/2022
Ngày 10 tháng 01 năm 2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 02/2022/TT-MTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-…
Nghị định số: 10/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ
15/01/2022
Ngày 15 tháng 01 năm 2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2022/NĐ-CP Quy định về lệ phí trước bạ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính…
Nghị định số: 09/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ
13/01/2022
Ngày 12 tháng 01 năm 2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 09/2022/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và…
Nghị định số: 04/2022/NĐ- CP ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ
08/01/2022
Ngày 06 tháng 01 năm 2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2022/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ. Căn…
Nghị định số: 02/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ
08/01/2022
Ngày 06 tháng 01 năm 2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 02/2022/NĐ-CP về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật…
Nghị định số: 01/2022/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ
08/01/2022
Ngày 04 tháng 01 năm 2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2022/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt. Căn cứ…