Thông tư số: 07/2023/TT-BTC ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Bộ Tài chính
04/02/2023
Ngày 02 tháng 02 năm 2023 Bộ tài chính ban hành Thông tư số 07/2023/TT-BTC về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định. Căn cứ Luật Phí và…
Nghị định số: 02/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 của Chính phủ
04/02/2023
Ngày 01 tháng 02 năm 2023 Chính phủ ban hành Nghị định số 02/2023/NĐ-CP về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật…
Quyết định số: 01/2023/QĐ-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ
02/02/2023
Ngày 31 tháng 01 năm 2023 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số; 01/2023/QĐ-TTg Về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày…
Thông tư số: 06/2023/TT-BTC ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Bộ Tài chính
02/02/2023
Ngày 31 tháng 1 năm 2023 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 06/2023/TT-BTC về Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết…
Nghị quyết số: 07/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ
31/01/2023
Ngày 30 tháng 1 năm 2023 Chính phủ ban hành Nghị quyết sô 07/NQ-CP Về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật…
Thông tư số: 02/2023/TT-BCT ngày 19 tháng 01 năm 2023 của Bộ Công Thương
31/01/2023
Ngày 19 tháng 01 năm 2023 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BCT về Bãi bỏ một số quy định tại Thông tư số 57/2020/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện,…
Thông tư số: 01/2023/TT-BCT ngày 19 tháng 01 năm 2023 của Bộ Công Thương
30/01/2023
Ngày 19 tháng 01 năm 2023 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 01/2023/TT-BCT về Bãi bỏ một số quy định tại Thông tư số 02/2019/TT-BCT ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua…
Thông tư số: 03/2023/TT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Bộ Tài chính
14/01/2023
Ngày 10 tháng 01 năm 2023 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BTC Quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25…
Thông tư số: 02/2023/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Bộ Tài chính
10/01/2023
Ngày 06 tháng 01 năm 20223 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BTC về Sửa đổi, bổ xung một số điều của Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày…
Thông tư số: 01/2023/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
05/01/2023
Ngày 03 tháng 01 năm 2023 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 01/2023/TT-BLĐTBXH về Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Căn cứ Nghị định số 62/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm…