Nghị định số: 70/2022/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ
28/09/2022
Ngày 27 tháng 9 năm 2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2022/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đường bộ. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6…
Nghị định số: 69/2022/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ
26/09/2022
Ngày 23 tháng 9 năm 2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2022/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm…
Nghị quyết số: 125/NQ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ
23/09/2022
Ngày 22 tháng 9 năm 2022 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 125/NQ-CP Về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;…
Thông tư số: 58/2022/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Bộ Tài chính
23/09/2022
Ngày 22 tháng 9 năm 2022 Bộ tài chính ban hành Thông tư số 58/2022/TT-BTC Quy định nội dung và mức chi thực hiện một số hoạt động của Chương trình “Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp…
Nghị định số: 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ
23/09/2022
Ngày 22 tháng 9 năm 2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2022/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi,…
Thông tư số: 57/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Bộ Tài chính
22/09/2022
Ngày 16 tháng 9 năm 2022 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 57/2022/TT-BTC Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị…
Thông tư số: 56/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Bộ Tài chính
21/09/2022
Ngày 16 tháng 9 năm 2022 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 56/2022/TT-BTC Hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Căn cứ Nghị…
Nghị định số: 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ
19/09/2022
Ngày 16 tháng 9 năm 2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 65/2022/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước…
Nghị định số: 64/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ
19/09/2022
Ngày 15 tháng 9 năm 2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 64/202/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày…
Nghị định số: 59/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ
06/09/2022
Ngày 05 tháng 9 năm 2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP Quy định về định danh và xác thực điện tử. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức…