BAN HÀNH TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ SỐ 13 Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012; Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
27/06/2019
Ngày 07 tháng 01 năm 2014 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 06/2014/TT-BTC về ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá số 13 Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012; Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ Quy…
Nghị định số:177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ.
27/06/2019
Ngày 14 tháng 11 năm 2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 177/2013/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày…
Nghị định số:89/2013NĐ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2013 của Chính phủ
27/06/2019
Ngày 06 tháng 08 năm 2013 Chính phủ ban hành nghị định số 89/2013/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn…
Luật số:11/2012/QH 13 ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Quốc Hội
27/06/2019
Ngày 20 tháng 6 năm 2012 Quốc hội ban hành Luật số 11/2012/QH13 về Giá. Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật giá.
Thông tư số:23/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tư pháp
27/06/2019
Ngày 06 tháng 12 năm 2010 Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 23/2010 Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của chính phủ Về bán đấu giá tài sản. Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04…
Nghị định số:17/2010/NĐ -CP Ngày 04 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ
26/06/2019
Ngày 04 tháng 03 năm 2010 Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003…
Luật số: 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019.
14/06/2019
Ngày 13 tháng 6 năm 2019 Quốc hội thông qua Luật số 38/2019/QH14 về quản lý thuế. Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Quản lý thuế;