Thông tư số 36/2021/TT-BTC.
30/08/2021
Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 5 năm 2021 hướng dẫn nội dung về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP; 32/2018/NĐ-CP; 121/2020/NĐ-CP và…
Nghị định 121/2020/NĐ-CP
30/08/2021
Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 9 tháng 10 năm 2020 sửa đổi Khoản 2 Điều 12 Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, đã được sửa đổi tại Khoản 5 Điều 1…
Nghị định 140/2020/NĐ-CP
30/08/2021
Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 sửa đổi Nghị định 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty…
Nghị định số 32/2018/NĐ-CP.
30/08/2021
Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 8 tháng 3 năm 2018 sửa đổi Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.
Nghị định số 126/2017/NĐ-CP.
30/08/2021
Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 quy định về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.
Nghị định số 91/2015/NĐ-CP
30/08/2021
Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 quy định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.