Nghị định số 91/2015/NĐ-CP.

Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 quy định về đầu tư vốn nhà nước vào doanhnghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

Bài viết liên quan

Thông tư số 36/2021/TT-BTC.
Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 5 năm 2021 hướng dẫn nội dung về đầu tư vốn…
Nghị định 121/2020/NĐ-CP
Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 9 tháng 10 năm 2020 sửa đổi Khoản 2 Điều 12 Nghị định…
Nghị định 140/2020/NĐ-CP
Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 sửa đổi Nghị định 126/2017/NĐ-…
Nghị định số 32/2018/NĐ-CP.
Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 8 tháng 3 năm 2018 sửa đổi Nghị định 91/2015/NĐ-CP…
Nghị định số 126/2017/NĐ-CP.
Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 quy định về chuyển doanh nghiệp nhà nước…