Nghị định số 32/2018/NĐ-CP.

Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 8 tháng 3 năm 2018 sửa đổi Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

Bài viết liên quan

Thông tư số 36/2021/TT-BTC.
Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 5 năm 2021 hướng dẫn nội dung về đầu tư vốn…
Nghị định 121/2020/NĐ-CP
Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 9 tháng 10 năm 2020 sửa đổi Khoản 2 Điều 12 Nghị định…
Nghị định 140/2020/NĐ-CP
Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 sửa đổi Nghị định 126/2017/NĐ-…
Nghị định số 126/2017/NĐ-CP.
Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 quy định về chuyển doanh nghiệp nhà nước…
Nghị định số 91/2015/NĐ-CP
Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 quy định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh…