Thẩm định giá doanh nghiệp

Thẩm định giá doanh nghiệp được hiểu và thừa nhận một cách rộng rãi là việc: 

 • Điều tra và phân tích chi tiết các hoạt động, tài sản, các khoản ghi nợ; 
 • Đánh giá các hoạt động, tài sản, các khoản ghi nợ của công ty;
 • Xác định giá trị hiện hữu và tiềm năng của một doanh nghiệp...

Thẩm định giá doanh nghiệp

 

1. Mục đích thẩm định giá trị doanh nghiệp

 • Phát hành cổ phiếu, bán cổ phiếu ra công chúng
 • Chứng minh năng lực tài chính
 • Cải tổ doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh doanh
 • Phục vụ để cổ phần hóa, liên doanh, góp vốn
 • Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
 • Thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp

2. Phương pháp thẩm định giá trị doanh nghiệp:

 • Phương pháp giá trị tài sản thuần
 • Phương pháp chiết khấu luồng cổ tức
 • Phương pháp chiết khấu lợi nhuận
 • Phương pháp chiết khấu dòng tiền
 • Phương pháp hệ số giá/thu nhập(P/E)

3. Hồ sơ thẩm định giá trị doanh nghiệp:

 • Bảng cân đối kế toán tại thời điểm thẩm định giá.
 • Bảng kết quả hoạt động kin doanh thời điểm thẩm định giá.
 • Bảng lưu chuyển tiền tệ
 • Bảng cân đối tài khoản thời điểm thẩm định giá
 • Phương án sản xuất kinh doanh của DN trong 1-5 năm tới (nếu có).
 • Các bảng đối chiếu các tài khoản: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
 • Các khoản đầu tư ngắn và dài hạn
 • Các khoản phải thu, phải trả.
 • Hàng tồn kho; công cụ, dụng cụ
 • Các khoản vay ngắn và dài hạn
 • Chênh lệch tỷ giá trong thanh toán.
 • Bảng kê chi tiết tài sản cố định tại thời điểm cổ phần hóa.
 • Các văn bản pháp lý khác liên quan đến cổ phần hóa.
 • Các thông tin về DN như: nhãn hiệu, chiến lược kinh doanh, chiến lược marketing
 • Tất cả các giấy tờ pháp lý liên quan đến tài sản (bất động sản và động sản) của DN…

Bài viết liên quan

Thẩm định giá bất động sản
Thẩm định giá bất động sản là một nhánh nhỏ của thẩm định giá tài sản. Thẩm định giá bất động sản…
Thẩm định giá máy móc thiết bị
Thẩm định giá máy móc, thiết bị là sự đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị máy móc thiết bị vào ngày…
Thẩm định giá tài sản vô hình
Tài sản vô hình đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tạo…
Tư vấn
Công ty Cổ phần Định giá CPA với đội ngũ chuyên viên dày dặn kinh nghiệm, đồng thời kết hợp với đội…