Thông tư số: 06/2014/TT-BTC ngày 07/01/2014 ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 13.
26/08/2021
Thông tư số: 06/2014/TT-BTC ngày 07/01/2014 ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 13.
Thông tư số 28/2021/TT-BTC ngày 27/04/2021 ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12.
26/08/2021
Thông tư số 28/2021/TT-BTC ngày 27/04/2021 ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12.
Thông tư số 145/2016/TT-BTC ngày 06/10/2016 ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 11.
26/08/2021
Thông tư số 145/2016/TT-BTC ngày 06/10/2016 ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 11.
Thông tư số 126/2015/TT-BTC ngày 20/08/2015 ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08, 09, 10.
26/08/2021
Thông tư số 126/2015/TT-BTC ngày 20/08/2015 ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08, 09, 10.
Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05, 06 và 07.
26/08/2021
Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05, 06 và 07.
Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01, 02, 03 và 04.
26/08/2021
Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01, 02, 03 và 04.