Thông báo số: 955/TB-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Bộ Tài Chính
01/01/2023
Ngày 30 tháng 12 năm 2022 Bộ Tài chính ban hành Thông báo số 995/TB-BTC về việc Công bố danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 của Công ty Cổ phần Định giá CPA.
Thông tư số: 06/2014/TT-BTC ngày 07/01/2014 ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 13.
26/08/2021
Thông tư số: 06/2014/TT-BTC ngày 07/01/2014 ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 13.
Thông tư số 28/2021/TT-BTC ngày 27/04/2021 ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12.
26/08/2021
Thông tư số 28/2021/TT-BTC ngày 27/04/2021 ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12.
Thông tư số 145/2016/TT-BTC ngày 06/10/2016 ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 11.
26/08/2021
Thông tư số 145/2016/TT-BTC ngày 06/10/2016 ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 11.
Thông tư số 126/2015/TT-BTC ngày 20/08/2015 ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08, 09, 10.
26/08/2021
Thông tư số 126/2015/TT-BTC ngày 20/08/2015 ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08, 09, 10.
Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05, 06 và 07.
26/08/2021
Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05, 06 và 07.
Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01, 02, 03 và 04.
26/08/2021
Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01, 02, 03 và 04.