Thông tư số 28/2021/TT-BTC ngày 27/04/2021 ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12.

Bài viết liên quan

Thông báo số: 955/TB-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Bộ Tài Chính
Ngày 30 tháng 12 năm 2022 Bộ Tài chính ban hành Thông báo số 995/TB-BTC về việc Công bố danh sách…
Thông tư số: 06/2014/TT-BTC ngày 07/01/2014 ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 13.
Thông tư số: 06/2014/TT-BTC ngày 07/01/2014 ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số…
Thông tư số 145/2016/TT-BTC ngày 06/10/2016 ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 11.
Thông tư số 145/2016/TT-BTC ngày 06/10/2016 ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số…
Thông tư số 126/2015/TT-BTC ngày 20/08/2015 ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08, 09, 10.
Thông tư số 126/2015/TT-BTC ngày 20/08/2015 ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số…
Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05, 06 và 07.
Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt…