Nghị định số: 12/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 04 năm 2023 của Chính phủ
15/04/2023
Ngày 14 tháng 04 năm 2023 Chính phủ ban hành Nghị định số 12/2023/NĐ-CP về Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6…
Thông tư số: 21/2023/TT-BTC ngày 14 tháng 04 năm 2023 của Bộ Tài chính
15/04/2023
Ngày 14 tháng 04 năm 2023 Bộ Tài chính ban hành thông tư số 21/2023/TT-BTC Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025. Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày…
Thông tư số: 20/2023/TT-BTC ngày 13 tháng 04 năm 2023 của Bộ Tài chính
14/04/2023
Ngày 13 tháng 04 năm 2023 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 20/2023/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí duy trì sử dụng tên miền và địa chỉ Internet, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” và lệ phí đăng ký sử…
Thông tư số: 01/2023/TT-VPCP ngày 05 tháng 04 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ
07/04/2023
Ngày 05 tháng 04 năm 2023 Văn phòng Chính phủ ban hành thông tư số 01/2023/TT-VPCP về Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường…
Thông tư số: 19/2023/TT-BTC ngày 03 tháng 04 năm 2023 của Bộ Tài chính
04/04/2023
Ngày 03 tháng 04 năm 2023 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 19/2023/TT-BTC về Bãi bỏ Thông tư số 150/2010/TT-BTC ngày 27 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ…
Nghị định số: 10/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 04 năm 2023 của Chính Phủ
04/04/2023
Ngày 03 tháng 04 năm 2023 Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2023/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một…
Thông tư số: 08/2023/TT-BCT ngày 31 tháng 03 năm 2023 của Bộ Công Thương
01/04/2023
Ngày 31 tháng 03 năm 2023 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BCT về Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương.…
Thông tư số: 02/2023/TT-BNV ngày 23 tháng 03 năm 2023 của Bộ Nội vụ
24/03/2023
Ngày 23 tháng 03 năm 2023 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BNV về Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ. Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu…
Thông tư số: 18/2023/TT-BTC ngày 21 tháng 03 năm 2023 của Bộ Tài chính
22/03/2023
Ngày 21 tháng 03 năm 2023 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 18/2023/TT-BTC về Quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử…
Thông tư số: 02/2023/TT-BGTVT ngày 21 tháng 03 năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải
22/03/2023
Ngày 21 tháng 03 năm 2023 Bộ Giao thông vận tại ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ…