Nghị định số: 58/2022/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ
05/09/2022
Ngày 31 tháng 8 năm 2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2022/NĐ-CP Về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Tổ chức chính…
Quyết định số: 1693/QĐ-BTC ngày 22 tháng 8 năm 2022 của Bộ Tài chính
26/08/2022
Ngày 22 tháng 8 năm 2022 Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1693/QĐ-BTC về Công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính. Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7…
Thông tư số: 53/2022/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Bộ Tài chính
16/08/2022
Ngày 12 tháng 8 năm 2022 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 53/2022/TT-BTC về Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025…
Thông tư số: 52/2022/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Bộ Tài chính
16/08/2022
Ngày 12 tháng 8 năm 2022 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 52/2022/TT-BTC Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 03 năm 2021 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Căn…
Thông tư số: 51/2022/TT-BTC ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Bộ Tài chính
15/08/2022
Ngày 11 tháng 8 năm 2022 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 51/2022/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước. Căn cứ …
Thông tư số: 08/2022/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
15/08/2022
Ngày 11 tháng 8 năm 2022 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Thông tư 08/2022/TT-BNNPTNT Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Căn cứ …
Thông tư số: 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
15/08/2022
Ngày 11 tháng 8 năm 2022 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ban hành Thông tư 07/2022/TT-BNNPTNT về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức…
Thông tư số: 50/2022/TT-BTC ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Bộ Tài chính
15/08/2022
Ngày 11 tháng 8 năm 2022 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 50/2022/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định số…
Nghị định số: 52/2022/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ
09/08/2022
Ngày 08 tháng 8 năm 2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2022/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số…
Nghị định số: 51/2022/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ
09/08/2022
Ngày 08 tháng 8 năm 2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2022/NĐ-CP Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định…