Thông tư số: 08/2022/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
07/07/2022
Ngày 30 tháng 6 năm 2022 Ngân hành Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 08/2022/TT-NHNN Quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng. Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Luật Các tổ…
Thông tư số: 07/2022/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
06/07/2022
Ngày 30 tháng 6 năm 2022 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 07/2022/TT-NHNN về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2019/TT-NHNN ngày 03 tháng 7 năm 2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định các giới hạn, tỷ lệ…
Thông tư số: 15/2022/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
02/07/2022
Ngày 30 tháng 6 năm 2022 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 15/2022/TT-BKHĐT Quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu xây lắp đồi với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương…
Thông tư số: 12/2022/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
02/07/2022
Ngày 30 tháng 6 năm 2022 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 12/2022/TT-BKHĐT Quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa đồi với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương…
Thông tư số: 13/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
02/07/2022
Ngày 30 tháng 6 năm 2022 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 13/2022/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Căn cứ Nghị định số 14/…
Thông tư số: 12/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
02/07/2022
Ngày 30 tháng 6 năm 2022 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội  ban hành Thông tư số 12/2022/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia. Căn cứ Nghị định số …
Thông tư số: 40/2022/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính
02/07/2022
Thông tư số 40/2022/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính. Căn cứ Luật Giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp ngày…
Nghị định số: 44/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ
01/07/2022
Ngày 29 tháng 6 năm 2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2022/NĐ-CP Về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ…
Thông tư số: 06/2022/TT-BNV ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Bộ Nội vụ
01/07/2022
Ngày 28 tháng 6 năm 2022 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BNV Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp…
Thông tư số: 11/2022/TT-BCT ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Bộ Công Thương
01/07/2022
Ngày 27 tháng 6 năm 2022 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số: 11/2022/TT-BCT Quy định về việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường theo phương thức đấu giá. Căn cứ Hiệp định về cấp phép nhập khẩu của WTO;…