Thông tư số: 11/2023/TT-BTC ngày 09 tháng 02 năm 2023 của Bộ Tài chính
11/02/2023
Ngày 09 tháng 02 năm 2023 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 11/2023/TT-BTC Hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính. Căn cứ Nghị…
Thông tư số: 02/2023/TT-BYT ngày 09 tháng 02 năm 2023 của Bộ Y tế
10/02/2023
Ngày 09 tháng 02 năm 2023 Bộ Y tế ban hành thông tư số 02/2023/TT-BYT về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2016/TT-BYT ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội. Căn cứ Bộ …
Quyết định số: 62/QĐ-BXD ngày 08 tháng 2 năm 2023 của Bộ Xây dựng
10/02/2023
Ngày 08 tháng 02 năm 2023 Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 62/QĐ-BXD về Công bố Chỉ số giá xây dựng quốc gia năm 2022 Căn cứ Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn…
Thông tư số: 10/2023/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2023 của Bộ Tài chính
09/02/2023
Ngày 08 tháng 02 năm 2023 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 10/2023/TT-BTC về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 133/2015/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Phòng Thương…
Thông tư số: 09/2023/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2023 của Bộ Tài chính
09/02/2023
Ngày 08 tháng 02 năm 2023 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 09/2023/TT-BTC Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật…
Thông tư số: 08/2023/TT-BTC ngày 07 tháng 02 năm 2023 của Bộ Tài chính
08/02/2023
Ngày 07 tháng 02 năm 2023 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BTC Bãi bỏ Thông tư số 86/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi…
Thông tư số: 07/2023/TT-BTC ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Bộ Tài chính
04/02/2023
Ngày 02 tháng 02 năm 2023 Bộ tài chính ban hành Thông tư số 07/2023/TT-BTC về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định. Căn cứ Luật Phí và…
Quyết định số: 02/2023/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ
04/02/2023
Ngày 03 tháng 02 năm 2023 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 02/2023/QĐ-TTg Về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ…
Nghị định số: 02/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 của Chính phủ
04/02/2023
Ngày 01 tháng 02 năm 2023 Chính phủ ban hành Nghị định số 02/2023/NĐ-CP về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật…
Quyết định số: 01/2023/QĐ-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ
02/02/2023
Ngày 31 tháng 01 năm 2023 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số; 01/2023/QĐ-TTg Về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày…