Thông tư số: 16/2023/TT-BTC ngày 17 tháng 03 năm 2023 của Bộ Tài chính
22/03/2023
Ngày 17 tháng 03 năm 2023 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 16/2023/TT-BTC về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và…
Thông tư số: 05/2023/TT-BCT ngày 16 tháng 03 năm 2023 của Bộ Công thương
22/03/2023
Ngày 16 tháng 03 năm 2023 Bộ Công thương ban hành Thông tư số 05/2023/TT-BCT về Ban hành bộ định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ…
Thông tư số: 01/2023/TT-BTNMT ngày 13 tháng 03 năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
14/03/2023
Ngày 13 tháng 03 năm 2023 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT về Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh. Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006…
Thông tư số: 06/2023/TT-BYT ngày 12 tháng 03 năm 2023 của Bộ Y tế
13/03/2023
Ngày 12 tháng 03 năm 2023 Bộ Y tế ban hành Thông tư số 06/2023/TT-BYT về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.…
Thông tư số: 15/2023/TT-BTC ngày 10 tháng 03 năm 2023 của Bộ Tài chính
13/03/2023
Ngày 10 tháng 03 năm 2023 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 15/2023/TT-BTC về Hướng dẫn chế độ thu, nộp và hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2025. Căn cứ Luật Viễn thông số 41/2009/QH12…
Thông tư số: 14/2023/TT-BTC ngày 07 tháng 03 năm 2023 của Bộ Tài chính
10/03/2023
Ngày 07 tháng 03 năm 2023 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 14/2023/TT-BTC về Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với  Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Căn cứ Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015; Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/…
Thông tư số: 01/2023/TT-BGTVT ngày 07 tháng 03 năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải
09/03/2023
Ngày 07 tháng 03 năm 2023 Bộ Thông vận tải ban hành Thông tư số 01/2023/TT-BGTVT về Hướng dẫn về lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án; phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư công trình…
Nghị định số: 08/2023/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 năm 2023 của Chính phủ
06/03/2023
Ngày 05 tháng 03 năm 2023 Chính phủ ban hành Ngị định số: 08/2023/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước…
Thông tư số: 02/2023/TT-BXD ngày 03 tháng 03 năm 2023 của Bộ Xây dựng
06/03/2023
Ngày 03 tháng 03 năm 2023 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BXD về Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng. Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng…
Nghị định số: 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2023 của Chính phủ
04/03/2023
Ngày 03 tháng 3 năm 2023 Chính phủ ban hành Nghị định số 07/2023/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19…