Thông tư số: 48/2022/TT-BTC ngày 03 tháng 8 năm 2022 của Bộ Tài chính
08/08/2022
Ngày 03 tháng 8 năm 2022 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 48/2022/TT-BTC về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày…
Nghị định số: 50/2022/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ
03/08/2022
Ngày 02 tháng 8 năm 2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 50/2022/NĐ-CP Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều…
Công điện số: 679/CĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ
02/08/2022
Ngày 31 tháng 7 năm 2022 Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 679/CĐ-TTg Về việc tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá.
Nghị định số: 49/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ
02/08/2022
Ngày 29 tháng 7 năm 2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2022/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị…
Thông tư số: 10/2022/TT-NHNH ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
02/08/2022
Ngày 29 tháng 7 năm 2022 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 10/2022/TT-NHNH Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh. Căn cứ Luật Ngân hàng…
Thông tư số: 16/2022/TT-BKHĐT ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
02/08/2022
Ngày 29 tháng 7 năm 2022 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 16/2022/TT-BKHĐT về Ngưng hiệu lực của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 5 năm 2022 của bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin…
Thông tư số: 09/2022/TT-BKHCN ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ
01/08/2022
Ngày 28 tháng 7 năm 2022 Bộ Khoa học và Công nghệ Ban hành Thông tư số 09/2022/TT-BKHCN về Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử. Căn cứ Luật Năng lượng…
Thông tư số: 45/2022/TT-BTC ngày 27 tháng 7 năm 2022 của Bộ Tài chính
29/07/2022
Ngày 27 tháng 7 năm 2022 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 45/2022/TT-BTC về Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11 tháng 09 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe…
Thông tư số: 12/2022/TT-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2022 của Bộ Công Thương
27/07/2022
Ngày 25 tháng 7 năm 2022 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 12/2022/TT-BCT Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí…
Quyết định số: 1330/QĐ-BKHĐT ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
27/07/2022
Ngày 26 tháng 7 năm 2022 Bộ Kế hoach và Đầu tư ban hành Thông tư số 1330/QĐ-BKHĐT về Công bố thụ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc phạm vị chức năng…