Thông tư số: 01/2023/TT-NHNN ngày 01 tháng 03 năm 2023 của Ngân hành Nhà nước Việt Nam
03/03/2023
Ngày 01 tháng 03 năm 2023 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 01/2023/TT-NHNH về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về quỹ tín dụng nhân…
Thông tư số: 13/2023/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Bộ Tài chính
02/03/2023
Ngày 28 tháng 02 năm 2023 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 13/2023/TT-BTC về Hướng dẫn thi hành Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/…
Nghị định số: 06/2023/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ
24/02/2023
Ngày 21 tháng 02 năm 2023 Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2023/NĐ-CP về Quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức…
Thông tư số: 04/2023/TT-BCT ngày 20 tháng 02 năm 2023 của Bộ Công Thương
23/02/2023
Ngày 20 tháng 02 năm 2023 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 04/2023/TT-BCT Quy định về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu, trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu trong giai đoạn…
Thông tư số: 03/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 02 năm 2023 của Bộ Y tế
20/02/2023
Ngày 17 tháng 02 năm 2023 Bộ Y tế ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BYT về Hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập. Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-…
Nghị định số: 05/2023/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ
16/02/2023
Ngày 15 tháng 02 năm 2023 Chính phủ banh hành Nghị định số 05/2023/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công…
Thông tư số: 03/2023/TT-BCT ngày 14 tháng 02 năm 2023 của Bộ Công Thương
15/02/2023
Ngày 14 tháng 02 năm 2023 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BCT về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 3 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy…
Nghị định số: 04/2023/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ
14/02/2023
Ngày 13 tháng 02  năm 2023 Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2023/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương…
Thông tư số: 12/2023/TT-BTC ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Bộ Tài chính
12/02/2023
Ngày 10 tháng 02 năm 2023 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 12/2023/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 107/2020/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ…
Nghị định số: 03/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ
11/02/2023
Ngày 10 tháng 02 năm 2023 Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2023/NĐ-CP về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi…