Quyết định số: 1464/QĐ-BTC ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Bộ Tài chính
25/07/2022
Ngày 22 tháng 7 năm 2022 Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1464/QĐ-BTC Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Căn cứ …
Quyết định số: 1462/QĐ-BTC ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Bộ Tài chính
25/07/2022
Ngày 22 tháng 7 năm 2022 Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1642/QĐ-BTC Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi thay thế, bãi bõ trong lĩnh vực Thuế, Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chinh. Căn cứ…
Thông tư số: 43/2022/TT-BTC ngày 19 tháng 7 năm 2022 của Bộ Tài chính
22/07/2022
Ngày 19 tháng 7 năm 2022 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 43/2022/TT-BTC Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế. Căn cứ Luật Điều ước quốc tế …
Nghị định số: 47/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ
20/07/2022
Ngày 19 tháng 7 năm 2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2022/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô…
Quyết định số: 1421/QĐ-BTC ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Bộ Tài chính
16/07/2022
Ngày 15 tháng 7 năm 2022 Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1421/QĐ-BTC Công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính. Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 06 năm 2019; Căn cứ Nghị định số…
Nghị quyết số: 86/NQ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ
12/07/2022
Ngày 11 tháng 7 năm 2022 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 86/2022/NQ-CP Về phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, huy động nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ…
Nghị định sô: 45/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ
11/07/2022
Ngày 07 tháng 7 năm 2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2022/NĐ-CP về Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số…
Quyết định số: 1366/QĐ-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Bộ Tài chính
11/07/2022
Ngày 06 tháng 7 năm 2022 Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1366/QĐ-BTC về Công bố 6 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 2. Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng…
Thông tư số: 41/2022/TT-BTC ngày 05 tháng 7 năm 2022 của Bộ Tài chính
08/07/2022
Ngày 05 tháng 7 năm 2022 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 41/2022/TT-BTC về Hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện. Căn cứ Luật Kế toán ngày 20 tháng 11 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng…
Thông tư số: 01/2022/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ Xây dựng
07/07/2022
Ngày 30 tháng 6 năm 2022 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 01/2022/TT-BXD Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn…