Một số lưu ý về lệ phí môn bài năm 2022

Tháng 01 hàng năm là thời điểm các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chuẩn bị thực hiện kê khai và nộp tiền lệ phí môn bài. Nhằm giúp các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nắm bắt kịp thời và thực hiện theo đúng quy định, bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cụ thể việc kê khai, nộp lệ phí môn bài.

Hướng Dẫn Nộp Lệ Phí Môn Bài Năm 2022 - Tư Vấn DNL

Một số lưu ý về lệ phí môn bài năm 2022

Quy định về kê khai, nộp hồ sơ và lệ phí môn bài được nêu tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP, Nghị định số 22/2020/NĐ-CP, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, Thông tư số 302/2016/TT-BTC và Thông tư số 80/2021/TT-BTC. Theo quy định tại các văn bản nêu trên, các nội dung được quy định như sau:

Thứ nhất, về mức đóng lệ phí môn bài năm 2022 (Điều 4 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP)

Đối với doanh nghiệp, tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ: Căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư), doanh nghiệp xác định bậc và mức tiền lệ phí môn bài phải đóng tương ứng . Cụ thể:

Vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh

Mức tiền lệ phí môn bài phải đóng

Tiểu mục nộp tiền

Trên 10 tỷ

3.000.000 đồng/ năm

2862

Từ 10 tỷ đồng trở xuống

2.000.000 đồng/ năm

2863

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác

1.000.000 đồng/ năm

2864

Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ:

Doanh thu từ hoạt động SXKD

Mức tiền lệ phí môn bài phải đóng

Tiểu mục nộp tiền

Trên 500 triệu đồng/năm

1.000.000 đồng/ năm

2862

Trên 300 đến 500 triệu đồng/năm

500.000 đồng/ năm

2863

Trên 100 đến 300 triệu đồng/năm

300.000 đồng/ năm

2864

Thứ hai, về thời hạn nộp lệ phí môn bài (Điều 10 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP):

Đối với người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập trong năm 2021 (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh chưa lập tờ khai lệ phí môn bài thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm 2022.

Trường hợp trong năm 2021 có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm 2022.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ sở dữ liệu quản lý thuế để xác định doanh thu làm căn cứ tính số tiền lệ phí môn bài phải nộp và thông báo cho người nộp lệ phí môn bài thực hiện (quy định tại Điều 13 Nghị định 126/2020/NĐ-CP (Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP).

Thứ ba, về mẫu tờ khai lệ phí môn bài năm 2022 là mẫu 01/LPMB ban hành kèm theo Phụ lục I Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

Thứ tư, về thủ tục miễn: Người nộp lệ phí môn bài thuộc các trường hợp được miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài, Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài tự xác định số tiền được miễn thuế, giảm thuế và không phải thực hiện thủ tục hồ sơ miễn thuế, giảm thuế (theo quy định tại Điều 51 Thông tư số 80/2021/TT-BTC).

Cục Thuế TP Hà Nội lưu ý các doanh nghiệp đã thành lập từ các năm trước đã nộp tờ khai lệ phí môn bài, nếu không có thay đổi gì về vốn điều lệ hoặc thêm mới chi nhánh, địa điểm kinh doanh thì không phải nộp thêm tờ khai lệ phí môn bài cho năm 2022 mà chỉ cần nộp tiền lệ phí môn bài năm 2022 chậm nhất là ngày 30/01/2022.

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

Bài viết liên quan

Instructions to see the valuation of land by location
If you know the instructions on how to see the price of land by location in the land price list of…
Value-added tax is expected to be reduced to 8% from the beginning of February
In the draft Decree detailing the implementation of tax exemption and reduction policies according…
The bank must determine the net loss limit for interest rate derivatives
The State Bank of Vietnam has just issued Circular No. 25/2021/TT-NHNN (Circular 25) amending and…
Employees who have to return home before the deadline are supported up to 20 million VND
Deputy Prime Minister Le Minh Khai signed Decision No. 40/2021/QD-TTg on the Fund to support…
Decree No: 02/2022/ND-CP dated January 6, 2022 of the GovernmentDecree No: 02/2022/ND-CP dated January 6, 2022 of the Government
On January 6, 2022, the Government issued Decree No. 02/2022/ND-CP detailing the implementation of…