Nghị định số: 12/2022/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ

Ngày 17 tháng 01 năm 2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 12/2022/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Công đoàn ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 13 tháng 11 năm 2020;

Bài viết liên quan

Nghị định số: 32/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ
Ngày 21 tháng 5 năm 2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2022/NĐ-CP về Gia hạn thời hạn nộp thuế…
Thông tư số: 03/2022/TT-NHNN ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngày 20 tháng 5 năm 2022 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 03/2022/TT-NHNN về…
Thông tư số: 08/2022/TT-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Bộ Công Thương
Ngày 20 tháng 5 năm 2022 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 08/2022/TT-BCT về bãi bỏ toàn bộ…
Nghị định số: 31/2022/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ
Ngày 20 tháng 5 năm 2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2022/NĐ-CP Về hỗ trợ lãi suất từ ngân…
Nghị định số: 30/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ
Ngày 19 tháng 5 năn 2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2022/NĐ-CP về Quy định mô hình quản lý…