Thông tư số: 02/2022/TT-BTC ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài chính

Ngày 11 tháng 01 năm 2022 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép môi trường do cơ quan trung ương thực hiện.

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bài viết liên quan

Nghị định số: 32/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ
Ngày 21 tháng 5 năm 2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2022/NĐ-CP về Gia hạn thời hạn nộp thuế…
Thông tư số: 03/2022/TT-NHNN ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngày 20 tháng 5 năm 2022 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 03/2022/TT-NHNN về…
Thông tư số: 08/2022/TT-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Bộ Công Thương
Ngày 20 tháng 5 năm 2022 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 08/2022/TT-BCT về bãi bỏ toàn bộ…
Nghị định số: 31/2022/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ
Ngày 20 tháng 5 năm 2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2022/NĐ-CP Về hỗ trợ lãi suất từ ngân…
Nghị định số: 30/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ
Ngày 19 tháng 5 năn 2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2022/NĐ-CP về Quy định mô hình quản lý…