Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về cách tiếp cận từ thị trường.

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư quy định Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về cách tiếp cận từ thị trường. Theo đó, thông tư quy định, cách tiếp cận từ thị trường xác định giá trị của tài sản thẩm định giá thông qua việc so sánh tài sản thẩm định giá với các tài sản so sánh có các thông tin về giao dịch trên thị trường.

Dự thảo thông tư quy định Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về cách tiếp cận từ thị trường cũng quy định rõ: Tùy theo loại tài sản, cách tiếp cận từ thị trường có thể được cụ thể hóa thành các phương pháp gồm phương pháp so sánh, phương pháp tỷ số bình quân và phương pháp giá giao dịch.

Tieu chuan tham dinh gia

Đối với phương pháp tỷ số bình quân và phương pháp giá giao dịch chỉ áp dụng đối với tài sản thẩm định giá là doanh nghiệp và thực hiện theo quy định tại Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về thẩm định giá doanh nghiệp. Cách tiếp cận từ thị trường và các phương pháp thuộc cách tiếp cận này được sử dụng để thẩm định giá tài sản khi tìm kiếm được ít nhất 3 tài sản so sánh từ các tổ chức, cá nhân khác nhau có giao dịch gần thời điểm thẩm định giá và địa điểm thẩm định giá.

Dự thảo thông tư cũng quy định về phương pháp so sánh xác định giá trị của tài sản thẩm định giá dựa trên cơ sở đối chiếu, phân tích và đánh giá các yếu tố so sánh của các tài sản so sánh với tài sản thẩm định giá từ đó điều chỉnh mức giá của tài sản so sánh làm cơ sở ước tính giá trị của tài sản thẩm định giá.

Theo đó, phương pháp so sánh được áp dụng để thẩm định các tài sản khi thu thập được thông tin của các tài sản có giao dịch phổ biến trên thị trường. Một tài sản được coi là có giao dịch phổ biến khi có ít nhất 3 tài sản so sánh từ các tổ chức, cá nhân có giao dịch mua, bán trên thị trường.

Về thu thập thông tin về tài sản so sánh, thông tin về các tài sản so sánh bao gồm các đặc điểm pháp lý, kinh tế - kỹ thuật của tài sản so sánh; mức giá tài sản so sánh; thời điểm, địa điểm giao dịch; các bên tham gia giao dịch; các điều kiện kèm theo mức giá tài sản; các thông tin khác (nếu có). Thông tin về tài sản so sánh được ưu tiên thu thập từ kết quả các giao dịch thành công trên thị trường.

Thông tin thu thập phải đảm bảo khách quan đúng theo thực tế thu thập từ giao dịch tài sản và phải có sự xem xét, đánh giá và kiểm chứng thận trọng bảo đảm những thông tin đó có thể sử dụng được trước khi đưa vào phân tích, tính toán.

Ngoài ra, thông tin thu thập phải bảo đảm ít nhất 3 tài sản so sánh đồng thời giao dịch của tài sản so sánh phải diễn ra tại hoặc gần thời điểm thẩm định giá nhưng không quá 24 tháng tính đến thời điểm thẩm định giá./.

Thông tư quy định, nguồn thu thập thông tin được lựa chọn từ một hoặc nhiều nguồn chỉ dẫn sau: các hợp đồng; hóa đơn; chứng từ mua bán; các kết quả giao dịch thành công trên các sàn giao dịch; các phương tiện thông tin đại chúng; các phiếu điều tra thực tế thị trường của các thẩm định viên; các chứng cứ được ghi trong các văn bản của các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; từ phỏng vấn trực tiếp; điện thoại...

Bài viết liên quan

Hoàn thiện cơ sở pháp lý về thẩm định giá.
Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về thẩm định giá. Nghị định nhằm bảo đảm các…
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Tiền thuê đất hằng năm được ổn định cho chu kỳ 5 năm.
Thường trực UBKT của Quốc hội cơ bản nhất trí quy định tại Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) về tiền…
Việt Nam học hỏi kinh nghiệm quốc tế để hoàn thiện Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
Trong bối cảnh hội nhập, Việt Nam cần hướng đến xây dựng hệ thống thông tin đất đai quốc gia và…
Tổng hợp các quy định về Thẩm định giá hiện hành.
Các quy định về thẩm định giá không chỉ đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong thị trường mà còn…
Thể chế hóa condotel trong Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)
PGS.TS. Doãn Hồng Nhung chỉ ra, điều quan trọng là phải đưa những quy định về condotel thể chế hóa…