Hải quan hướng dẫn biện pháp chống lẩn tránh phòng vệ thương mại với đường mía

Tổng cục Hải quan hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện Quyết định số 1514/QĐ-BCT  của Bộ Công thương về việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía. Hướng dẫn này để thống nhất các áp dụng trong toàn ngành.

Công chức Hải quan An Giang kiểm tra đường nhập khẩu. Ảnh: TL.

Công chức Hải quan An Giang kiểm tra đường nhập khẩu. Ảnh: TL.

Theo đó, việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với mặt hàng đường mía thuộc các mã HS 1701.13.00; 1701.14.00; 1701.91.00; 1701.99.10; 1701.99.90; và 1702.90.91 quy định tại mục 1 thông báo ban hành kèm theo Quyết định 1514/QĐ-BCT (trừ trường hợp không áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại theo quy định tại điểm 3.2 mục 3 thông báo này) trên cơ sở mức thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp được quy định tại Quyết định số 1578/QĐ-BCT.

Thời hạn áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía được áp dụng kể từ ngày 8/8/2022 đến hết ngày 15/6/2026 (trừ trường hợp thay đổi, gia hạn theo quyết định khác của Bộ Công thương).

Để đảm bảo việc khai báo trên tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu, Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại khai báo thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp theo hướng dẫn tại bảng mã thuế chống bán phá giá dùng trong VNACCS đã được đăng tải trên website: https://www.customs.gov.vn với mức thuế là tổng mức thuế của thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp quy định điểm 3.1 mục 3 thông báo ban hành kèm theo Quyết định số 1514/QĐ-BCT.

Theo Bộ Công thương, đường nhập khẩu từ Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar có sử dụng nguyên liệu đường của Thái Lan sẽ bị áp dụng cùng mức thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đang áp dụng với đường Thái Lan với tổng mức thuế là 47,64%, trong đó thuế chống bán phá giá là 42,99% và thuế chống trợ cấp là 4,65%. Nếu chứng minh được đường sản xuất từ mía thu hoạch tại 5 quốc gia này sẽ không bị áp dụng biện pháp chống lẩn tránh.

Trường hợp mặt hàng nhập khẩu quy định tại mục 1 thông báo ban hành kèm theo Quyết định số 1514 được sản xuất bởi một trong các công ty không phải áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại (điểm 3.2 mục 3 thông báo ban hành kèm theo Quyết định số 1514) thì cơ quan hải quan hướng dẫn tổ chức, cá nhân khai báo trên tờ khai hải quan nhập khẩu chỉ tiêu 1.95 mã miễn/giảm/không chịu thuế và thu khác theo bảng mã đối tượng không chịu thuế chống bán phá giá (GK) đã được đăng tải trên website: https://www.customs.gov.vn.

Sau khi tổ chức, cá nhân thực hiện khai báo trên tờ khai hải quan, công chức xử lý thực hiện các bước đã hướng dẫn tại điểm 2.1 mục 2 công văn số 993/TCHQ-TXNK ngày 3/3/2021 của Tổng cục Hải quan.

Các cục hải quan, tỉnh thành phố thực hiện thu nộp thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp theo các bước đã hướng dẫn tại điểm 3.1 mục 3 công văn số 993/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị chỉ đạo công chức hải quan kiểm tra chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất theo các bước kiểm tra nêu tại mục 4 của thông báo ban hành kèm Quyết định số 1514/QĐ-BCT.

Nếu chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa thể hiện tiêu chí xuất xứ không phải xuất xứ thuần túy (như - khai báo tiêu chí PE, RVC, CTC,..) thì hàng hóa bị áp dụng biện pháp chống lẩn tránh theo Quyết định số 1514/QĐ-BTC.

Nếu chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa thể hiện tiêu chí xuất xứ thuần túy (WO) thì kiểm tra tên của nhà sản xuất trên Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất.

Trường hợp tên kiểm tra nhà sản xuất trùng với tên của một trong các công ty được nêu tại điểm 3.2 mục 3 của thông báo kèm theo Quyết định số 1514/QĐ-BCT, công chức hải quan kiểm tra các thông tin trên giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất để đảm bảo phù hợp với thông tin hồ sơ hải quan của lô hàng nhập khẩu.

Nội dung Quyết định số 1514/QĐ-BCT tại đây!

Trích nguồn

Hồng Vân

Bài viết liên quan

Việt Nam học hỏi kinh nghiệm quốc tế để hoàn thiện Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
Trong bối cảnh hội nhập, Việt Nam cần hướng đến xây dựng hệ thống thông tin đất đai quốc gia và…
Quyết định về việc thành lập Ban Hợp tác quốc tế thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam.
HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM Số:  169/2023/QĐ-HTĐGVN CỘNG HÒA XÃ HỘI…
Đề xuất xem “Xác định bảng giá đất” là phương pháp độc lập.
Bảng giá đất rất quan trọng, đối tượng áp dụng diện rộng và cách xây dựng tương tự như phương pháp…
Quản chặt không ngăn nổi “méo mó” trong thẩm định giá, Bộ Tài chính sẽ mạnh tay “siết” quy định.
Tính đến nay đã gần 10 năm thực thi Luật Giá và hệ thống pháp luật về thẩm định giá. Từ những sai…
Dự thảo Luật Đất đai cần làm rõ vai trò của tổ chức tư vấn định giá đất.
Mức độ chính xác của hoạt động tư vấn định giá đất phụ thuộc vào trình độ, khả năng của người thực…