Hoàn thiện cơ sở pháp lý về thẩm định giá.

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về thẩm định giá. Nghị định nhằm bảo đảm các quy định của Luật Giá đi vào cuộc sống. Đồng thời, hoàn thiện cơ sở pháp lý về thẩm định giá, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thẩm định giá đối với doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá.

Rà soát các đối tượng không được phép hành nghề thẩm định giá

Theo Bộ Tài chính, Luật Giá quy định: Chính phủ quy định chi tiết 3 nội dung về thẩm định giá, cụ thể là những điều khoản sau: trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký hành nghề thẩm định giá; hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và việc đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Tham dinh gia

Do đó, cần thiết ban hành Nghị định quy định về thẩm định giá để quy định chi tiết các nội dung được Luật giao.

Dự thảo Nghị định gồm 3 Chương, 11 Điều, trong đó quy định cụ thể về: đăng ký hành nghề thẩm định giá; về cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá; đình chỉ, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá…

Nghị định nhằm bảo đảm các quy định của Luật Giá đi vào cuộc sống; hoàn thiện cơ sở pháp lý về thẩm định giá, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thẩm định giá đối với doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá. Đồng thời, bảo đảm hệ thống pháp luật về thẩm định giá đồng bộ với quy định của pháp luật có liên quan, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

 

 

 

Theo đó, dự thảo Nghị định quy định về hồ sơ đăng ký hành nghề thẩm định giá. Trong thành phần của hồ sơ đăng ký hành nghề thẩm định giá cần Phiếu lý lịch tư pháp số 2 do cơ quan có thẩm quyền cấp không quá 6 tháng tính đến thời điểm đăng ký hành nghề.

Người có thẻ thẩm định viên về giá có trách nhiệm lập hồ sơ đăng ký hành nghề thẩm định giá và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác, hợp pháp của các thông tin đã kê khai và tài liệu trong hồ sơ đăng ký hành nghề thẩm định giá.

Theo Bộ Tài chính, việc quy định danh mục hồ sơ phải bao gồm Phiếu lý lịch tư pháp số 2 do cơ quan có thẩm quyền cấp không quá 6 tháng tính đến thời điểm đăng ký hành nghề, nhằm rà soát các đối tượng không được phép hành nghề thẩm định giá quy định tại khoản 2 Điều 45 của Luật Giá.

Cụ thể là nhóm đối tượng: Người đang bị cấm hành nghề thẩm định giá theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; người đang trong thời gian bị khởi tố, truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự; người đã bị kết án về một trong các tội về kinh tế, chức vụ liên quan đến tài chính, giá, thẩm định giá mà chưa được xóa án tích.

Quy định rõ trình tự đăng ký hành nghề thẩm định giá

Điều 4 dự thảo Nghị định quy định về trình tự đăng ký hành nghề thẩm định giá. Theo đó, khi người có thẻ thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề thẩm định giá với Bộ Tài chính thông qua doanh nghiệp thẩm định giá, doanh nghiệp thẩm định giá có văn bản kèm theo 1 bộ hồ sơ đăng ký hành nghề theo quy định tại Điều 3 của Nghị định này của từng người có thẻ thẩm định viên về giá gửi đến Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá).

Việc gửi hồ sơ có thể bằng nhiều phương thức, như: đường bưu điện, nộp trực tiếp hoặc dịch vụ công trực tuyến.

Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) xem xét, thông báo là thẩm định viên về giá trong danh sách thẩm định viên về giá được điều chỉnh hằng tháng đối với hồ sơ đăng ký hành nghề được doanh nghiệp thẩm định giá gửi đến Bộ Tài chính trước ngày 15 của tháng đó theo dấu công văn đến.

Trường hợp người có thẻ thẩm định viên về giá chưa đáp ứng đủ các điều kiện đăng ký hành nghề thẩm giá theo quy định, trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ Tài chính thực hiện trả lại hồ sơ cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do…

Việc quy định nêu trên bảo đảm phù hợp với quy định tại điểm b khoản 3 Điều 46 của Luật Giá. Đồng thời, phù hợp với chủ trương phân cấp giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ cho các đơn vị thuộc Bộ.

Ngày 19/6/2023, Quốc hội đã thông qua Luật Giá số 16/2023/QH15. Luật Giá 2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 60 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.

Việc xây dựng dự án Luật Giá 2023 đã tạo lập môi trường pháp lý ổn định và thống nhất trong lĩnh vực giá, đẩy mạnh phân công, phân cấp trong quản lý giá, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá; góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Điều 7 dự thảo Nghị định quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá. Theo đó, trình tự thủ tục cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đã bao gồm các phương thức: đường bưu điện, nộp trực tiếp hoặc dịch vụ công trực tuyến.

Việc quy định Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) xem xét cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho doanh nghiệp phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật Giá.

Luật Giá quy định: “Doanh nghiệp thẩm định giá là doanh nghiệp được thành lập, đăng ký ngành, nghề kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và được Bộ Tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định của Luật này”.

Bài viết liên quan

Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về cách tiếp cận từ thị trường.
Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư quy định Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về cách tiếp…
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Tiền thuê đất hằng năm được ổn định cho chu kỳ 5 năm.
Thường trực UBKT của Quốc hội cơ bản nhất trí quy định tại Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) về tiền…
Việt Nam học hỏi kinh nghiệm quốc tế để hoàn thiện Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
Trong bối cảnh hội nhập, Việt Nam cần hướng đến xây dựng hệ thống thông tin đất đai quốc gia và…
Tổng hợp các quy định về Thẩm định giá hiện hành.
Các quy định về thẩm định giá không chỉ đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong thị trường mà còn…
Thể chế hóa condotel trong Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)
PGS.TS. Doãn Hồng Nhung chỉ ra, điều quan trọng là phải đưa những quy định về condotel thể chế hóa…