Nghị định số: 10/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ

Ngày 15 tháng 01 năm 2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2022/NĐ-CP Quy định về lệ phí trước bạ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Bài viết liên quan

Nghị định số: 12/2022/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ
Ngày 17 tháng 01 năm 2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 12/2022/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm…
Thông tư số: 01/2022/TT-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2022 của Bộ Nội Vụ
Ngày 16 tháng 01 năm 2022 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2022/TT-BNV về Sửa đổi, bổ sung…
Thông tư số: 02/2022/TT-BTC ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài chính
Ngày 11 tháng 01 năm 2022 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ…
Thông tư số: 01/2022/TT-BTC ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài chính
Ngày 11 tháng 01 năm 2022 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 01/2022/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ…
Thông tư số: 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày 10 tháng 01 năm 2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 02/2022/TT-MTNMT Quy…