Nghị định số 12/2021/NĐ-CP

Nghị định số 12/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 24/02/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá.

Bài viết liên quan

Nghị định số: 44/2014/NĐ-CP
Nghị định số 44/2014/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 15/05/2014 quy định về giá đất.
Nghị định số: 177/2013/NĐ-CP
Nghị định số 177/2013/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 14/11/2013 quy định chi tiết và…
Nghị định số 109/2013/NĐ-CP
Nghị định số 109/2013/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 24/09/2013 quy định xử phạt vi phạm…
Nghị định số 89/2013/NĐ-CP
Nghị định số 89/2013/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 06/08/2013 quy định chi tiết thi hành…
Nghị định số 30/2018/NĐ-CP
Nghị định số 30/2018 được Chính phủ ban hành ngày 07/03/2018 quy định chi tiết việc thành lập và…