Quyết định về việc thành lập Ban Hợp tác quốc tế thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam.

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

Số:  169/2023/QĐ-HTĐGVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 5 tháng 9 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Hợp tác quốc tế thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam

———————-

CHỦ TỊCH HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

– Căn cứ Quyết định số 138/2005/QĐ-BNV ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Thẩm định giá Việt Nam;

– Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Thẩm định giá Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-BNV ngày 11/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

– Căn cứ Quyết định của Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam số 153/QĐ-HTĐGVN ngày 2/8/2023 về việc phân công nhiệm vụ của Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2022;

– Căn cứ Quyết nghị của Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam tại kỳ họp lần thứ II nhiệm kỳ 2023-2027.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Ban Hợp tác quốc tế thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam, gồm các thành viên có tên sau:

1. Ông Nguyễn Đức Thiệp – Ủy viên Ban Chấp hành Hội, Trưởng Ban

2. Ông Vũ Kim Hồng – Phó trưởng Ban.

3. Ông Đào Anh Thắng – Ủy viên

4. Bà Nguyễn Thị Hường – Ủy viên

5. Bà Mai Thị Thanh Trà – Ủy viên

Điều 2: Ban Hợp tác quốc tế có nhiệm vụ:

1. Tham mưu, kiến nghị, đề xuất với Chủ tịch Hội và Ban Chấp hành Hội về kế hoạch định hướng phát triển công tác hợp tác quốc tế của Hội hàng năm, trung, dài hạn và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được Chủ tịch Hội phê duyệt.

2. Đầu mối xúc tiến, khai thác, thiết lập các mối quan hệ hợp tác quốc tế xây dựng kế hoạch chương trình để Chủ tịch ký kết, thực hiện các thỏa thuận quốc tế về thẩm định giá.

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Hội tổ chức thực hiện các kế hoạch hợp tác quốc tế, các chương trình, dự án nghiên cứu khoa học về thẩm định giá, hội thảo, hội nghị chuyên đề, đào tạo tập huấn trao đổi các ấn phẩm, tài liệu, kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ với các đối tác nước ngoài theo quy định của Hội và quy định của pháp luật.

4. Chủ trì phối hợp với Văn phòng Hội xây dựng kế hoạch tổ chức đón tiếp các “đoàn vào’ làm việc với Hội và tổ chức các “đoàn ra” của Hội theo kế hoạch được duyệt (Bao gồm các công việc: Xây dựng nội dung, tiến độ, thủ tục, hậu cần, lễ nghi, khánh tiết…)

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội giao.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 4: Các Ông/Bà có tên quy định tại Điều 1 và Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

          Nơi nhận :

          – Như Điều 4

          – Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính)

          – Các thành viên Ban Chấp hành Hội

          – Đăng Website

          – Lưu VP

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Tiến Thỏa

Bài viết liên quan

Ảnh
 Theo các chuyên gia, trong bối cảnh thị trường bất động sản chưa phục hồi hoàn toàn, nguồn cung…
Ảnh
Theo các chuyên gia kinh tế, thị trường bất động sản đã trải qua “cơn bĩ cực”. Từ 1/8 tới đây, khi…
Ảnh
Việc nguồn cung bất động sản căn hộ mới tăng mạnh trong nửa đầu năm 2024 được ghi nhận là diễn biến…
Ảnh
Tiêu điểm thị trường bất động sản nửa đầu năm 2024 theo nhận định của Công ty TNHH CBRE Việt Nam,…
Ảnh
Giá căn hộ chung cư tại hai đô thị đặc biệt liên tục thiết lập mặt bằng cao; Nhà ở giá bình dân vốn…