Thông tư số: 01/2022/TT-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2022 của Bộ Nội Vụ

Ngày 16 tháng 01 năm 2022 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2022/TT-BNV về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

Bài viết liên quan

Nghị định số: 32/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ
Ngày 21 tháng 5 năm 2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2022/NĐ-CP về Gia hạn thời hạn nộp thuế…
Thông tư số: 03/2022/TT-NHNN ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngày 20 tháng 5 năm 2022 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 03/2022/TT-NHNN về…
Thông tư số: 08/2022/TT-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Bộ Công Thương
Ngày 20 tháng 5 năm 2022 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 08/2022/TT-BCT về bãi bỏ toàn bộ…
Nghị định số: 31/2022/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ
Ngày 20 tháng 5 năm 2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2022/NĐ-CP Về hỗ trợ lãi suất từ ngân…
Nghị định số: 30/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ
Ngày 19 tháng 5 năn 2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2022/NĐ-CP về Quy định mô hình quản lý…