Thông tư số: 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 10 tháng 01 năm 2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 02/2022/TT-MTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ về quản ly, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

Bài viết liên quan

Nghị định số: 32/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ
Ngày 21 tháng 5 năm 2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2022/NĐ-CP về Gia hạn thời hạn nộp thuế…
Thông tư số: 03/2022/TT-NHNN ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngày 20 tháng 5 năm 2022 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 03/2022/TT-NHNN về…
Thông tư số: 08/2022/TT-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Bộ Công Thương
Ngày 20 tháng 5 năm 2022 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 08/2022/TT-BCT về bãi bỏ toàn bộ…
Nghị định số: 31/2022/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ
Ngày 20 tháng 5 năm 2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2022/NĐ-CP Về hỗ trợ lãi suất từ ngân…
Nghị định số: 30/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ
Ngày 19 tháng 5 năn 2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2022/NĐ-CP về Quy định mô hình quản lý…