Tổng hợp 10 điểm mới của Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT về đăng ký doanh nghiệp

Ngày 18/4/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

diem-moi-ve-dang-ky-doanh-nghiep

Điểm mới về đăng ký doanh nghiệp tại Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT? 

Theo đó, Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung nổi bật về đăng ký kinh doanh như sau:

(1) Định nghĩa một số khái niệm về đăng ký kinh doanh

Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT đã bổ sung một số định nghĩa về các khái niệm sau:

- Đăng ký hộ kinh doanh là việc hộ kinh doanh đăng ký nội dung về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở.

- Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử mà cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp cho hộ kinh doanh ghi lại những thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế do hộ kinh doanh đăng ký.

- Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh là một cấu phần của Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp do Bộ KHĐT chủ trì xây dựng và vận hành để gửi, nhận, lưu trữ, hiển thị hoặc thực hiện các nghiệp vụ khác đối với dữ liệu hộ kinh doanh để phục vụ công tác đăng ký hộ kinh doanh.

- Mã số hộ kinh doanh là dãy số được tạo tự động bởi Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế và truyền sang hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh để cấp cho hộ kinh doanh khi đăng ký hộ kinh doanh.

- Cấp đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình dự phòng là việc cấp đăng ký hộ kinh doanh không thực hiện thông qua hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

- Đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử là việc người thành lập hộ kinh doanh, hộ kinh doanh thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh thuộc Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

(2) Cập nhật quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng

Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT đã bổ sung Điều 5a vào Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT về tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

Theo đó, quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng được thực hiện như sau:

- Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện tiếp nhận và nhập thông tin hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh vào hệ thống thông tin;

- Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhập thông tin trong hồ sơ đăng ký và tải lên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh;

- Thông tin đăng ký hộ kinh doanh được truyền sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.

(3) Bổ sung quy định tạo mã số hộ kinh doanh

Theo Điều 5b Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT được bổ sung bởi Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT, mã số hộ kinh doanh được xác định đồng thời là mã số thuế của hộ kinh doanh.

Theo đó, quy định tạo mã số hộ kinh doanh được thực hiện theo khoản 2 Điều 5b Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT được bổ sung bởi Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT.

(4) Hướng dẫn ghi ngành, nghề kinh doanh của hộ kinh doanh

Bổ sung Điều 5c vào Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT. Theo đó, việc ghi ngành, nghề kinh doanh của hộ kinh doanh thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 89 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

(5) Trường hợp thông báo địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh

Tại khoản 1 Điều 5d Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT được bổ sung bởi Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT có quy định, hộ kinh doanh nếu có hoạt động kinh doanh tại một địa điểm khác ngoài trụ sở thì phải thực hiện thông báo địa điểm kinh doanh.

Việc thông báo được thực hiện tới cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh.

(6) Quy định về việc cấp đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình dự phòng

Việc cấp đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình dự phòng được áp dụng trong các trường hợp sau:

- Hệ thống đang trong quá trình xây dựng, nâng cấp;

- Hệ thống gặp sự cố kỹ thuật;

- Các trường hợp bất khả kháng khác.

(7) Quy trình đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử

Quy trình đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử được cập nhật tại Điều 5e Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT được bổ sung bởi Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT như sau:

- Người nộp hồ sơ thực hiện kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

- Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trả giấy biên nhận hồ sơ và kết quả giải quyết cho người nộp hồ sơ.

(8) Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng

Theo khoản 2 Điều 1 Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT, hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử được thực hiện theo quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP dưới dạng văn bản điện tử ('.doc” hoặc “.docx” hoặc “.pdf’.)

Đồng thời, quy định mới cũng xác định các điều cầu để hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng được chấp thuận tại khoản 3 Điều 5g Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT được bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT.

(9) Xác định 03 phương thức thanh toán lệ phí đăng ký hộ kinh doanh

Căn cứ Điều 5k được bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT.

Người nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh có thể nộp lệ phí đăng ký hộ kinh doanh theo các phương thức sau:

- Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cấp huyện;

- Chuyển vào tài khoản của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện;

- Thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

(10) Cập nhật nhiều mẫu biểu sử dụng trong đăng ký hộ kinh doanh

Bên cạnh sửa đổi, bổ sung các quy định về đăng ký kinh doanh, Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT cũng bổ sung nhiều mẫu biểu sử dụng trong đăng ký hộ kinh doanh để thay thế các mẫu biểu tại Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT.

Cụ thể: Thay thế mẫu biểu từ Phụ lục III-1 đến phụ lục III-3 và từ phụ lục VI-1 đến phụ lục VI-16 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT thành các mẫu biểu quy định tại các Phụ lục từ III-1 đến III-7 và từ VI-1 đến VI-16 ban hành kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT.

STT

Danh mục

Ký hiệu

I

Mẫu văn bản quy định cho hộ kinh doanh

1

Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục III-1

2

Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục III-2

3

Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh

Phụ lục III-3

4

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh

Phụ lục III-4

5

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Phụ lục III-5

6

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục III-6

7

Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hộ kinh doanh trong hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục III-7

II

Mẫu văn bản quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện

8

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục VI-1

9

Thông báo về cơ quan thuế quản lý trực tiếp hộ kinh doanh

Phụ lục VI-2

10

Thông báo về mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh

Phụ lục VI-3

11

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (dùng trong trường hợp cấp lại do mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác)

Phụ lục VI-4

12

Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục VI-5

13

Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Nghị định về đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục VI-6

14

Thông báo về việc vi phạm của hộ kinh doanh thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục VI-7

15

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Phụ lục VI-8

16

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục VI-9

17

Quyết định về việc hủy bỏ nội dung đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục VI-10

18

Quyết định về việc hủy bỏ quyết định thu hồi và khôi phục Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục VI-11

19

Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục VI-12

20

Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử

Phụ lục VI-13

21

Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Phụ lục VI-14

22

Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

Phụ lục VI-15

23

Thông báo về việc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh không có hiệu lực

Phụ lục VI-16

Đã đăng ký hộ kinh doanh trước đó thì có cần thực hiện thủ tục cấp lại không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT có đề cập như sau:

2. Hộ kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được tiếp tục hoạt động mà không bắt buộc phải đăng ký lại theo quy định tại Thông tư này.

Như vậy, hộ kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trước ngày 01/7/2023 được tiếp tục hoạt động mà không bắt buộc phải đăng ký lại.

Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT được áp dụng từ khi nào?

Về điều khoản thi hành, khoản 1 Điều 3 Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT quy định như sau:

  • Điều khoản thi hành
  • 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2023.

Như vậy, Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT được đưa vào áp dụng từ ngày 01/07/2023.

Nội dung Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT tại đây!

Trích nguồn

Đặng Phan Thị Hương Trà

Bài viết liên quan

Ảnh
 Theo các chuyên gia, trong bối cảnh thị trường bất động sản chưa phục hồi hoàn toàn, nguồn cung…
Ảnh
Theo các chuyên gia kinh tế, thị trường bất động sản đã trải qua “cơn bĩ cực”. Từ 1/8 tới đây, khi…
Ảnh
Việc nguồn cung bất động sản căn hộ mới tăng mạnh trong nửa đầu năm 2024 được ghi nhận là diễn biến…
Ảnh
Tiêu điểm thị trường bất động sản nửa đầu năm 2024 theo nhận định của Công ty TNHH CBRE Việt Nam,…
Ảnh
Giá căn hộ chung cư tại hai đô thị đặc biệt liên tục thiết lập mặt bằng cao; Nhà ở giá bình dân vốn…