Việc mở sổ kế toán trong giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu hủy tiền mặt được thực hiện thế nào theo quy định mới?

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 25/2022/TT-NHNN Quy định chế độ kế toán giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu hủy tiền mặt tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Quy định mới về việc mở sổ kế toán trong giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu hủy tiền mặt ra sao?

Việc mở sổ kế toán trong giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu hủy tiền mặt
được thực hiện thế nào theo quy định mới? (Hình từ Internet)

Thế nào là sổ kế toán? Sổ kế toán có những nội dung chủ yếu nào?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Kế toán 2015 về sổ kế toán như sau:

 • Sổ kế toán
 • 1. Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh có liên quan đến đơn vị kế toán.

Theo quy định trên thì có thể hiểu, sổ kế toán là loại sổ được sử dụng trong hoạt động kế toán nhằm ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh. Sổ kế toán bao gồm: Sổ kế toán tổng hợp và Sổ kế toán chi tiết.

Trong đó, sổ kế toán phải ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ; ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; số trang; đóng dấu giáp lai.

Nội dung của sổ kế toán được quy định tại khoản 3 Điều 24 Luật Kế toán 2015 như sau:

 • Sổ kế toán
 • ...
 • 3. Sổ kế toán phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 • a) Ngày, tháng, năm ghi sổ;
 • b) Số hiệu và ngày, tháng, năm của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ;
 • c) Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;
 • d) Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh ghi vào các tài khoản kế toán;
 • đ) Số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ.

Như vậy, một số kế toán cơ bản phải có 05 nội dung như trên.

Quy định mới về việc mở sổ kế toán trong giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu hủy tiền mặt ra sao?

Căn cứ Thông tư 25/2022/TT-NHNN về quy định chế độ kế toán giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu hủy tiền mặt tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Việc mở sổ kế toán trong giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu hủy tiền mặt được quy định tại Điều 9 Thông tư 25/2022/TT-NHNN như sau:

 • Sổ kế toán
 • 1. Thủ kho, thủ quỹ mở các loại sổ theo chế độ quản lý kho quỹ hiện hành
 • Ngoài các loại sổ theo quy định tại chế độ quản lý kho quỹ, thủ kho, thủ quỹ còn phải mở sổ theo dõi về tiền mới in, đúc theo các tiêu chí tồn quỹ đầu kỳ, số nhập - xuất trong kỳ, tồn quỹ cuối kỳ, số seri để tra cứu, cung cấp thông tin về tiền mới in, đúc.
 • 2. Thủ kho tiền tiêu hủy, tổ trưởng các tổ thuộc bộ phận chuyên trách tiêu hủy tiền mở các loại sổ theo quy định về tiêu hủy tiền của NHNN.
 • Việc ghi chép, theo dõi số tiền giao nhận giữa các tổ thuộc bộ phận chuyên trách tiêu hủy tiền; số tiền tạm ứng, tất toán tạm ứng để bù vào các bó tiền, túi tiền bị thiếu, bị lẫn loại phát hiện trong quá trình kiểm đếm tiền tiêu hủy được thực hiện theo quy định về tiêu hủy tiền của NHNN.
 • 3. Bộ phận kế toán mở sổ kế toán chi tiết các tài khoản theo quy định tại Điều 5 Thông tư này. Ngoài ra, bộ phận kế toán mở các loại sổ khác theo quy định tại quy trình nghiệp vụ phục vụ quá trình theo dõi, quản lý việc nhập, xuất, điều chuyển tiền mặt tại các kho tiền NHNN và sổ Nhật ký quỹ tiền mặt để theo dõi tình hình thu - chi và tồn quỹ tiền mặt thuộc Quỹ nghiệp vụ phát hành.
 • Nhật ký quỹ tiền mặt được lập dưới hình thức sổ tờ rời và phải có đầy đủ các yếu tố sau: ngày phát sinh; số chứng từ thu, chi tiền mặt; số tài khoản đối ứng; số tiền thu - chi; số tiền tồn quỹ đầu ngày và số tiền tồn quỹ cuối ngày.

Như vậy, việc mở sổ kế toán trong giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu hủy tiền mặt được thực hiện theo nội dung quy định trên.

Trong đó, thẩm quyền mở sổ kế toán bao gồm:

- Thủ kho, thủ quỹ;

- Thủ kho tiền tiêu hủy, tổ trưởng các tổ thuộc bộ phận chuyên trách;

- Bộ phận kế toán.

Thời điểm mở sổ kế toán là khi nào? Quy định mới về việc mở sổ kế toán trong giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu hủy tiền mặt khi nào được áp dụng?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Kế toán 2015 như sau:

 • Mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và lưu trữ sổ kế toán
 • 1. Sổ kế toán phải mở vào đầu kỳ kế toán năm; đối với đơn vị kế toán mới thành lập, sổ kế toán phải mở từ ngày thành lập.

Theo đó, thời điểm sổ kế toán được xác định là đầu kỳ kế toán năm hoặc ngày thành lập (đối với đơn vị kế toán mới thành lập). Đơn vị kế toán phải căn cứ vào chứng từ kế toán để ghi sổ kế toán.

Vào cuối kỳ kế toán trước khi thành lập báo cáo tài chính, đơn vị kế toán phải khóa sổ kế toán đã mở.

Về thời điểm có hiệu lực của quy định mới, Điều 31 Thông tư 25/2022/TT-NHNN có đề cập:

 • Hiệu lực thi hành
 • 1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/02/2023.
 • 2. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, Quyết định số 37/2007/QĐ-NHNN ngày 26/10/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành chế độ kế toán giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu hủy tiền mặt hết hiệu lực thi hành.

Như vậy, quy định mới về việc mở sổ kế toán trong giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu hủy tiền mặt sẽ được áp dụng từ ngày 15/02/2023.

Nội dung Thông tư số 25/2022/TT-NHNN tại đây!

Trích nguồn

Đặng Phan Thị Hương Trà

Bài viết liên quan

Hoàn thiện cơ sở pháp lý về thẩm định giá.
Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về thẩm định giá. Nghị định nhằm bảo đảm các…
Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về cách tiếp cận từ thị trường.
Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư quy định Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về cách tiếp…
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Tiền thuê đất hằng năm được ổn định cho chu kỳ 5 năm.
Thường trực UBKT của Quốc hội cơ bản nhất trí quy định tại Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) về tiền…
Việt Nam học hỏi kinh nghiệm quốc tế để hoàn thiện Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
Trong bối cảnh hội nhập, Việt Nam cần hướng đến xây dựng hệ thống thông tin đất đai quốc gia và…
Tổng hợp các quy định về Thẩm định giá hiện hành.
Các quy định về thẩm định giá không chỉ đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong thị trường mà còn…