Thông tư số 46/2014/TT-BTC

Thông tư số 46/2014/TT-BTC ban hành ngày 16/04/2014 quy định về việc thi, quản lý, cấp và thu hồi Thẻ thẩm định viên về giá.

Bài viết liên quan

Thông tư số 60/2021/TT-BTC
Thông tư số 60/2021/TT-BTC ban hành ngày 21/07/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của…
Thông tư số 38/2014/TT-BTC
Thông tư số 38/2014/TT-BTC ban hành ngày 28/03/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/…
Thông tư số 204/2014/TT-BTC
Thông tư số 204/2014/TT-BTC ban hành ngày 23/12/2014 quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ…
Thông tư 36/2014/TT-BTNMT
Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ban hành ngày 30/06/2014 quy định chi tiết Phương pháp định…
Thông tư số 142/2015/TT-BTC
Thông tư số 142/2015/TT-BTC ban hành ngày 4/9/2015 của Bộ Tài chính quy định về Cơ sở dữ liệu Quốc…