Bộ Luật Dân sự 2015

Bộ luật dân sự 2015 được Quốc hội ban hành ngày 24/11/2015 quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm.

Bài viết liên quan

Luật Doanh nghiệp 2020
Luật Doanh nghiệp 2020 được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020 quy định về việc thành lập…
Luật Đầu tư 2020
Luật đầu tư 2020 được Quốc hội ban hành vào ngày 17/06/2020 quy định về hoạt động đầu tư kinh…
Luật Đất đai 2013
Luật Đất đai 2013 do Quốc hội ban hành ngày 29/11/2013 quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn…
Luật Giá 2012
Luật Giá 2012 được Quốc Hội ban hành vào ngày 20/06/2012 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/…