Luật Đất đai 2013

Luật Đất đai 2013 do Quốc hội ban hành ngày 29/11/2013 quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước CHXHCN Việt Nam.

Bài viết liên quan

Luật Doanh nghiệp 2020
Luật Doanh nghiệp 2020 được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020 quy định về việc thành lập…
Bộ Luật Dân sự 2015
Bộ luật dân sự 2015 được Quốc hội ban hành ngày 24/11/2015 quy định địa vị pháp lý, chuẩn…
Luật Đầu tư 2020
Luật đầu tư 2020 được Quốc hội ban hành vào ngày 17/06/2020 quy định về hoạt động đầu tư kinh…
Luật Giá 2012
Luật Giá 2012 được Quốc Hội ban hành vào ngày 20/06/2012 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/…