Luật Giá 2012

Luật Giá 2012 được Quốc Hội ban hành vào ngày 20/06/2012 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2013, quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giá; hoạt động quản lý, điều tiết giá của Nhà nước.

Bài viết liên quan

Luật Doanh nghiệp 2020
Luật Doanh nghiệp 2020 được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020 quy định về việc thành lập…
Bộ Luật Dân sự 2015
Bộ luật dân sự 2015 được Quốc hội ban hành ngày 24/11/2015 quy định địa vị pháp lý, chuẩn…
Luật Đầu tư 2020
Luật đầu tư 2020 được Quốc hội ban hành vào ngày 17/06/2020 quy định về hoạt động đầu tư kinh…
Luật Đất đai 2013
Luật Đất đai 2013 do Quốc hội ban hành ngày 29/11/2013 quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn…